Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Onsdag den 18. april 2018

Næstformand Viggo Andersen bød velkommen til forsamlingen, der talte ca. 60 deltagere, hvoraf 50 var stemmeberettigede. 

Advokat, Poul Georg Laursen, foreslået og valgt som dirigent. Arne Olsen og Frede Jespersen valgt som stemmetællere. Anne-Lise Henriksen valgt som referent.

Næstformand, Viggo Andersen, der er fungerende formand, aflagde beretning om 2017.
VFV fik i starten af året renset råvandsledningen, der går fra de tre boringer og hjem til vandværket. Jeg skal love for der blev renset ud. Det var mange tusinde liter brunt okkervand, der endte i slambassinet.

Den følgende nat blev rentvandstanken igen fyldt til randen. Og næste dag blev råvandstanken på værket så tømt og renset for udskilt okker.

Det er nu skrevet ind i vandværkets vedligeholdelsesplan, at en sådan rensning af råvandsledning og råvandstank skal ske hvert femte år. Samtidig med rensningen er der opsat nye elektroniske saltmålere i alle tre boringer. 

Kommunikationen fra boringer og hjem til værket foregår gennem kobberkabler. Den bagerste boring, boring 3, har VFV i år ændret til et mobilt signal, da kablet pludseligt ikke virkede mere. Det er billigere at styre over et mobilsignal.

VFV har også fået en ny og bedre hjemmeside hvor andelshavere og forbrugere kan hente mange gode oplysninger, ligesom den bruges til at advisere ved vandbrud og reparationer.

VFV har i det forløbne år haft en sag, hvor VFV blev trukket i retten af en andelshaver. Andelshaveren mente at man ikke skulle betale ny indstiksafgift, når man udstykker sin matrikel og laver resten om til flere ejendomme. (Det drejede sig om fire ny boliger). Iflg. det gældende regulativ skal der betales ny indstiksafgift, men andelshaveren samt hans advokat nægtede at betale denne afgift.

VFV havde faktisk et par år tidligere været udsat for samme problematik, hvor det drejede sig om 12 nye boliger.

Andelshaveren samt hans advokat måtte strække våben og betale VFV hele det skyldige beløb, plus renter, plus 18.000 kroner i sagsomkostninger, hvilket er ført til protokol i retten i Næstved.

Når man er i bestyrelsen for vandværket, så er det ikke kun bestyrelsesmøder der skal deltages i. Der er, og har altid været, tradition for en arbejdende bestyrelse i VFV.

Er man bestyrelsesmedlem, så tager man del i den daglige drift, og selv om VFV efterhånden har moderniseret og automatiseret sin drift, så er et vandværk en kompliceret størrelse, der i døgndrift kræver megen opmærksomhed.

  • Der skiftes målere
  • Der tages vandprøver
  • Der holdes øje med filtrene
  • Der udføres daglige registreringer af natforbrug og evt. vandspild
  • Der udfyldes kort og gravetilladelser til alle, der graver i vores forsyningsområde. Der indberettes pejledada fra alle boringer.
  • Der holdes møder med miljøkontrollen og kommunens miljøafdeling.
  • Der svares på spørgsmål i telefonen fra forbrugere og entreprenører.
  • Der deltages i ledningsmøder ved private og offentlige udstykninger.
  • Der holdes møder med regnskabskontor og ekstern revisor.
  • Der udarbejdes løbende beredskabsplan for værket. Det seneste krav er at VFV skal sikre værket mod atomnedfald.

Jeg har ikke nævnt det hele, for oven i alt dette og mere til, så udgør bestyrelsen også vandværkets døgnvagt. Fire bestyrelsesmedlemmer har på skift beredskabsvagt en uge ad gangen 24-7, dvs. man passer telefonen, man rykker ud til brud på forsyningsledninger, man rykker ud midt på natten, når der meldes fejl i boringer eller på vandværket, og det gør man uanset om man sidder midt i en sølvbryllupsfest eller ligger i ske med konen.

Det svarer til mindst 13 ugers beredskabsvagt om året, og et bestyrelsesmedlem bruger derudover et sted mellem 100 og 250 timer på vandværket om året.

Det er ikke som i gamle dage. I dag skal man have gennemgået et lovpligtigt hygiejnekursus og et driftslederkursus for at lede et vandværk.  

I dag er vandværket opdelt i tre zoner - rød gul og grøn - alt efter hvor ren man skal være for at færdes i området.

VFV måtte i september måned opleve, at vores regnskabsfører og vores formand med kun en dags mellemrum begge fik hjertestop. Det er et utroligt held at de begge sidder her i dag og er sluppet så heldigt fra det, de måtte opleve for godt et halvt år siden. Det kan vi kun glæde os over. Peter er klar igen, og det er Poul også. Poul har dog valgt at stoppe i vandværkets regi.

Ud over den forskrækkelse, de gav os, så blev den resterende bestyrelse sat på ekstra arbejde. Det har i denne periode heddet beredskabsvagt hver tredje uge samt overtagelse af formandens og regnskabsførers job. Her fik VFV hjælp af Anne-Lise Henriksen. Hun var frisk til at overtage sekretær- og regnskabsjobbet. Så vidt så godt. Men jeg skal lige hilse og sige, at med alle de koder til computere, nem-id, virk.dk, skat, bankkonto osv., så er det et mareridt, når koderne er væk/glemt.

Der gik over to måneder, inden VFV var oppe at køre igen, med nemID, bank osv.

Jeg vil gerne her i dag sige tak til Lise og til bestyrelsen for deres store indsats, da det brændte på.

Seneste tiltag i VFV:
Ny pumpe nedsat i boring 2.

Ny kontraventil på boring 1

Udarbejdelse af hygiejnefolder, der efter reglerne skal forefindes på vandværket.

Elektroniske målere er fremtiden. VFV er i øjeblikket i dialog med Kamstrup, et førende dansk firma på dette felt, for at forberede overgangen til elektroniske målere hos andelshaverne. 

Og VFV skulle gerne inden sommerferien have planen klar til sektionsopdelingen af forsyningsnettet.

Hans Peter Helgason har forladt bestyrelsen pr. 1/4-2018, og suppleanten Klaus Kromann er indtrådt i bestyrelsen.

Tak til Arne og Frede der passer udenomsarealerne.

Tak til vores samarbejdspartnere (smed, elektriker og gravefolk)

Tak til Poul, som efter mange år som regnskabsfører har valgt at stoppe.

Og endelig, så er det snart 80 år siden VFV startede, og det er ikke mange timer pumperne har stået stille siden starten i 1938.

Årsregnskab:
Registreret revisor, Jens Christian Mikkelsen, forelagde det omdelte årsregnskab.
Årets underskud er kr. 451. 732, som ifølge regnskabspraksis skal udlignes via omsætningen, således at resultatet bliver kr. 0 i overensstemmelse med "hvile i sig selv" princippet.
Den samlede overdækning er kr. 5.829.849.
Regnskabet har fået en blank revisionspåtegning uden anmærkninger.
Det blev af dirigenten foreslået, at også de to generalforsamlingsvalgte interne revisorer underskriver regnskabet.

Valg:
Peter Friberg og Frits Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.
Ove Søndergaard og Arne Nesgaard blev foreslået og valgt som suppleanter. Ifølge vedtægterne kræves kun en suppleant, men generalforsamlingen godkendte, at der blev valgt to.

Spørgsmål fra salen: Hvor længe sidder Klaus Kroman, der før generalforsamlingen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Hans Peter Helgason?
Dirigentens svar: Klaus Kroman sidder i hele Hans Peter Helgasons valgperiode.

Registreret revisor Jens Christian Mikkelsen blev genvalgt.
Frede Jespersen blev genvalgt som intern revisor.
Som suppleant til intern revisor blev valgt Bjarne Jensen.

Bestyrelsen har rettidigt modtaget forslag til dagsordenen fra Peter Lotinga. Bestyrelsen har afslået at medtage dette, idet generalforsamlingen i Vemmelev Forlev Vandværk ikke har kompetence til at behandle pågældende forslag.

Ingen øvrige forslag indkommet.

Peter Lotinga, der via avis, mail og Facebook gennem flere måneder har betvivlet, at VFV kører efter reglerne, blev af dirigenten tildelt 8 minutters taletid til at fremføre sine synspunkter.

Peter Lotinga mener, at stophaner ejes af vandværket, og at vandværket derfor har vedligeholdelsespligten, uanset hvor stophanen er placeret, det være sig på stikledning eller jordledning.

Dirigent besvarede Peter Lotingas indlæg: Vemmelev Forlev Vandværk er underlagt vandforsyningsloven og det af Slagelse Kommune med hjemmel i vandforsyningsloven vedtagne Fællesregulativ for private vandværker, der er gældende for kommunen 18 private vandværker. Det rejste spørgsmål vedrører fortolkning af regulativet og generalforsamlingen er ikke kompetent til at foretage en sådan fortolkning.

Om spørgsmålets besvarelse henviste dirigenten, der er advokat for VFV, at det samstemmende er vurderet af Slagelse Kommune, af den tidligere direktør for Danske Vandværker, af Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og af dirigenten selv, at vedligeholdelsespligten for stophaner placeret på privat grund påhviler grundejeren. Det afgørende er, at stikledningen ophører ved skel til andelshaverens matrikel og at jordledningen starter ved skel. Grundejeren har vedligeholdelsespligten på egen grund. Dirigenten henviste til udtalelser herom fra de pågældende, afgivet i tidsrummet februar til april 2018, der kan ses på VFV's hjemmeside.

Spørgsmålet blev yderligere debatteret ved adskillige indlæg fra forsamlingen, herunder flere supplerende indlæg fra Peter Lotinga og svar fra bestyrelsen og dirigenten ..

Dirigenten oplyste som afslutning på debatten Peter Lotinga, at han måtte anlægge sag ved domstolene, hvis han ønskede videre behandling af sagen. Andre deltagere havde spørgsmål af mere praktisk art:
Hvad gør VFV med hensyn til etablering af stophaner ved nyudstykninger?
Bestyrelsens svar: Der er ikke lovmæssigt krav om etablering af stophane på stikledning til hver enkelt grund, men stikledningen afsluttes med en prop. Hvis en grundejer ønsker det, kan der etableres en stophane på grundejers jordledning og for grundejers regning. Der var en del flere spørgsmål af mere praktisk art, som alle blev besvaret af bestyrelsen.

Du kan læse det fulde referat her.

Du kan læse beretningen her

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Onsdag den 19. april 2017

Der deltog 21 andelshavere. Poul N. Jørgensen blev valgt som dirigent. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Beretningen
Vemmelev-Forlev Vandværk (VFV) har produceret 154.700 m³ drikkevand, af god kvalitet, til 1320 forbrugere. Der er afregnet 141.000 , hvilket giver en vandspildsprocent på 8,5%.

Vores vand er af god kvalitet. Analyserne findes her på hjemmesiden.

Vi har i døgnforbruget ligget over hvad vi plejer, og i nogle måneder en del over. Forbrugere opfordres til at være opmærksomme på utætheder.

Der er i forbindelse med kontrol af forsyningsnettet foretaget udskiftninger og reguleringer af en del stophaner. Der er også udskiftet en hovedledningsventil som ikke var angivet på vores tegninger.

Der er blevet nedtaget brandhaner for beredskabets regning.

Bestyrelsen arbejder med at opdele ledningsnettet i zoner så vi bedre kan finde utætheder.

Vi har i årets løb fået gravet en stor målerbrønd ned ude ved vandværket, og omlagt alle vores forsyningsledninger ind gennem denne brønd. Brønden bliver udstyret med flow måler på de forskellige hovedledninger, så foreløbig er vores ledningsnet blevet opdelt i 4 zoner. 

Vi vil udskifte 1/6 del af vores målere hvert år, så alle målere bliver udskiftet hvert. 6. år.

Det er vigtigt at forbrugeren melder tilbage til vandværket for at aftale tid til målerudskiftning.

Vandværket betaler for udskiftningen, men der skal lukkes for vandet og være ryddet så vi kan komme til.

Vores samarbejde med Regnskabskontor Nord V/Erik Jensen fungerer godt. Enkelte aflæsninger kommer dog for sent og udløser rykkere. 

Der er indkøbt 1 stk UTV Traktor/bil til brug for vandværket. Der er også indkøbt 1 stk maskine, der kan åbne og lukke for vores hovedventiler. 

Som jeg omtalte i sidste års beretning, består den af en beredskabsplan og en vedligeholdes plan, som er færdige og afventer igangsættelse. Vi skal have inddelt vores vandværk i miljø zoner.

Vandværket er i besiddelse af 3 stk. boringer der er optimeret, så de fremstår med frekvensstyrede pumper og automatik, så vi kan pejle og overvåge brøndenes tilstand. 

Værkets økonomi er god. 

Der er blevet brugt en del tid på at få vores gamle kort og tegninger ordnet, endvidere bliver alt nyt registreret på GPS, så vidt muligt.

Man prøvekører et anlæg i hovedstadsområdet, der reducere kalkindholdet i det vand, der bliver sendt ud fra værket og vi følger projektet nøje i bestyrelsen. 

Valg til bestyrelse   
På valg til bestyrelsen var Viggo Andersen, Hans Helgason og Holger Lystrup. Alle genvalgt.

Valg af suppleanter 
Suppleant Klaus Kromann genvalgt.

Intern revisor Ivan Sørensen genvalgt. 

Peter Friberg Jensen, formand.
Viggo Andersen, næstformand.
Hans Peter Helgason, bestyrelsesmedlem med IT som speciale.
Holger Lystrup, bestyrelsesmedlem.
Frits Pedersen, bestyrelsesmedlem.

Du finder det fulde referat her.
Du kan læse formandens beretning her.